MENXPAT

Kit Linda Yau

Kit Yau

小喵是一名雜誌Freelance repoter, 閒時就寫下blog, 希望將生活所見所聞跟大家分享. 歡迎聯絡: kitty-yau@hotmail.com / bearpigcat4321@yahoo.com.hk

|