MENXPAT

Ling GY

GY Ling

作者:凌梓維-80後演員,電台主持,標準球迷,從小因為睇波變成夜鬼,偏偏要主持《晨光第一線》。閒時嗒兩啖威士忌,之後絕對唔揸車。

|